Login
FacebookTwitterYoutube

Cagaran Gaolach (Beloved Little Darling)

 

Refrain:

Cagaran, cagaran, cagaran gaolach

(Little darling, little darling, beloved little darling)

Cagaran foghainteach, fear de mo dhaoine

(Heroic little darling, one of my own kin)

Goididh e gobhar dhomh, goididh e caoirich

(He will steal a goat for me, he will steal sheep)

Goididh e capall is mart o na raointean

(He will steal a horse and a cow from the fields)

 

Verse 1:

Dèan an cadalan 's dùin do shùilean,

(Go to sleep and close your eyes)

Dèan an cadalan beag na mo sgùrdaich;

(Have a wee sleep in my lap)

Rinn thu an cadalan, 's dhùin do shùilean,

(You went to sleep and closed your eyes)

Rinn thu an cadalan, slàn gun dùisg thu!

(You went to sleep, be well without waking)

 

Verse 2:

Thuit e na chadalan, thuit e na shuainean,

(He fell asleep, he fell into slumber)

Caithrisidh ainglean gu càirdeil mun cuairt dha;

(Angels keep affectionate vigil around him)

Cluinnidh e an guthan a' cagar na chluasan,

(He can hear the breath of a whisper in his ears)

'S bidh fiamh gàire air gràdhan na bhruadar!

(and the loved one will smile in his dream!)

 

Click on the link to watch a young Gillean MacKenzie sing  Cagaran Gaolach

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/cagaran_gaolach/

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement